BLEKENBRINK advies
projecten
Hanny van Geleuken

 

Enkele projecten

 

EVZ en nieuw landgoed
Onderzoek en advisering bij het ontwikkeling van een EVZ in combinatie met een nieuw landgoed

 

Knooperf als inspiratiebron
Creatief meedenken bij de ontwikkeling van een alternatieve functie in combinatie met natuurontwikkeling

 

Paard en landschap
Expertbijeenkomst in het kader van een nieuw bestemmingsplan

 

Opstellen belemmeringenkaart Grondexploitatiewet

Organisatie

Gemeente Apeldoorn, afdeling Grondzaken van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling ism de afdeling Milieu van de dienst Openbare Werken.
Opdracht

Inhoudelijke (milieu en ruimtelijke ordening) bijdrage leveren aan het opstellen van de belemmeringenkaart. Tegelijkertijd een stappenplan ontwikkelen om de milieugegevens vanuit de afdeling Milieu correct aan te leveren.
Mijn aanpak


Aangezien duidelijk was dat er tussen de afdeling Milieu en de afdeling Grondzaken enige wrijving was over taken, verantwoordelijkheden en aanpak ben ik begonnen met een pilot. Doel was de werkwijze duidelijk te krijgen en onvolkomenheden in het proces benoemen. Uit de pilot kwam een voorstel voor een geheel andere aanpak dan men gewend was binnen de afdeling Milieu, terwijl de afdeling Grondzaken zeer tevreden was over de opzet. Het was dus zaak voor het kleine team van externe adviseurs om tactisch te opereren. Aangezien ik bij het uitvoeren van de pilot veel samenwerkte met medewerkers van de afdeling Milieu heb ik in overleg met hen een stappenplan ontwikkeld om te komen tot een Belemmeringenkaart voor met name inrichtingen.
Resultaat


Enerzijds is samenwerking tussen diverse afdelingen bevorderd aan de hand van een concreet veel voorkomend thema. Anderzijds zijn binnen de afdeling Milieu stappen gezet richting digitalisering van hun werkwijze, inclusief de interne communicatie hierover.

>terug

Workshop paardenhouderij, ruimtelijke ordening en landschap
Introductie van nieuwe thema voor een kring van wethouders milieu en ro

 

Kinderopvang op de boerderij
Deskundigheidsbevordering multifunctionele ondernemers

>terug

Geurregelgeving
Modelverordening kleinschalige nevenactiviteiten

Organisatie
Reconstructiecommissie Gelderse Vallei (ingesteld door PS Gelderland en PS Utrecht).
Opdracht

Het opstellen van een modelverordening kleinschalige nevenactiviteiten (op agrarische bedrijven) voor ca 15 gemeenten in de Gelderse Vallei.
Mijn aanpak

Een bureau had reeds de eerste stappen (startbijeeenkomst, stuurgroep, werkgroep) gezet, toen mij gevraagd werd de stap naar de modelverordening te zetten. Gezien het onontgonnen terrein van de materie betekende dat veel spitwerk, lastige telefoontjes met ambtenaren die erkenden dat er verschillende interpretaties van bepaalde teksten mogelijk waren. Manoeuvrerend  tussen het wenselijke en het mogelijke heb ik een verordening opgesteld, die uiteindelijk door alle partijen geaccepteerd werd. Hierbij heb ik de werkgroep van deskundige ambtenaren met veel praktijkervaring als klankbord gebruikt.
Resultaat

Een modelverordening die niet alleen door de gemeenten in de Gelderse Vallei geaccepteerd werd, maar ook overgenomen werd door veel gemeenten in het hele land.

>terug